10 års preskiptionstid

Just det, om Ni anser att Lantmäteriet har gjort något fel, så måste ni ta den knutna näven ur fickan inom 10 år, annars går även Er rätt till ersättning enligt denna lag förlorad…

SKADESTÅNDSLAG (1972:207)

3 KAPITLET

2 §

Staten eller en kommun skall ersätta

1. personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada, som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för var vars fullgörande staten eller kommunen svarar, och

2. skada på grund av att någon annan kränks på sätt som anges i 2 kap. 3 § genom fel eller försummelse vid sådan myndighetsuövning. Lag (2001:732)

http://sv.wikipedia.org/wiki/Preskription

Nej, nu får jag sluta med med min upplysande predikan, måste logga in på ännu en ny sida med Bank ID… och flygfoton!

http://www.jordbruksverket.se/etjanster/hurfungerarminasidor.4.35974d0d12179bec28580001361.html

Mycket arbete för lite pengar… men fint!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *